Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cylch gwaith

 

Dilynwch ni ar Twitter: @IechydSenedd

Follow us on Twitter: @SeneddHealth

 

 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2011. Ei gylch gwaith yw archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar faterion yn ymwneud â gwariant, gweinyddiaeth a pholisi sy’n cynnwys: iechyd corfforol, meddyliol a chyhoeddus pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

 

Cyfarfod Cyhoeddus nesaf: 6 Tachwedd 2014

 

 

 

 

Ymchwiliadau cyfredol

 

Deddfwriaeth

 

 

 

Is-grwpiau’r pwyllgor

Gwaith a gyflawnwyd

 

Gellir dod o hyd i gyhoeddiadau’r pwyllgor drwy ddefnyddio’r linc a ganlyn:

 

 

 

Newyddion

 

Mae’r Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriad dilynol ar ei ymchwiliad undydd i farw-enedigaethau yng Nghymru.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi llythyr i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd ar Gyllideb Ddrafft y Llywodraeth Cymru 2015-16

 

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi’r ymatebion i’r Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd (“cyffuriau penfeddwol cyfreithlon”)

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi adroddiad ar ei ymchwiliad i’r cynnydd a wnaed hyd yma o ran rhoi Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru ar waith. Mae adroddiad cryno hefyd ar gael. Ceir gwybodaeth am hynt yr ymchwiliad hyd yma ar Storify yr ymchwiliad.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi’r ymatebion i’r Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.

 

Roedd y Pwyllgor wedi cynnal gweithgareddau ymgysylltu anffurfiol mewn cysylltiad â’i ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd yn Wrecsam, Caerffili a Merthyr Tudful ar 2 Hydref.

 

Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fel rhan o’r ymchwiliad byr i broses gwyno'r GIG yng Nghymru. Bydd ymateb y Gweinidog yn cael ei gyhoeddi pan gaiff ei dderbyn.

 

Mae'r Pwyllgor wedi cytuno ar ei raglen waith amlinellol ar gyfer y cyfnod rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2014. Mae modd newid y rhaglen yn ôl disgresiwn y Pwyllgor.

 

Diweddarwyd: 24 Hydref 2014

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8403

Ffacs: 029 2089 8021

E-bost: PwyllgorIGC@cymru.gov.uk

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu

Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis