Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cylch gwaith

Arolwg: Beth ydych chi’n gwybod am gyffuriau penfeddwol cyfreithlon (legal highs)? Dywedwch wrth y Pwyllgor drwy lenwi'r arolwg hwn

https://www.surveymonkey.com/s/ymchwiliad-i-gyffuriau-penfeddwol-cyfreithlon

 

Bydd yr arolwg yn cau ddydd Gwener 12 Medi 2014

 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @IechydSenedd

Follow us on Twitter: @SeneddHealth

 

 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2011. Ei gylch gwaith yw archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar faterion yn ymwneud â gwariant, gweinyddiaeth a pholisi sy’n cynnwys: iechyd corfforol, meddyliol a chyhoeddus pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

 

Cyfarfod Cyhoeddus nesaf: 18 Medi 2014

 

 

 

 

Ymchwiliadau cyfredol

 

Deddfwriaeth

 

 

 

Is-grwpiau’r pwyllgor

Gwaith a gyflawnwyd

 

Gellir dod o hyd i gyhoeddiadau’r pwyllgor drwy ddefnyddio’r linc a ganlyn:

 

 

 

Newyddion

 

Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fel rhan o’r ymchwiliad byr i broses gwyno'r GIG yng Nghymru. Bydd ymateb y Gweinidog yn cael ei gyhoeddi pan gaiff ei dderbyn.

 

Mae’r Pwyllgor wedi derbyn llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â’r Adolygiad o Fuddsoddi mewn Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cael gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â’i ymchwiliad i’r cynnydd a wnaed hyd yma o ran rhoi Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru ar waith.

 

Mae'r Pwyllgor wedi cytuno ar ei raglen waith amlinellol ar gyfer y cyfnod rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2014. Mae modd newid y rhaglen yn ôl disgresiwn y Pwyllgor.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Wasanaethau Orthodontig yng Nghymru ar 15 Gorffennaf 2014.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd (“cyffuriau penfeddwol cyfreithlon”). Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 26 Medi 2014. Cymerwch ran yn arolwg y Pwyllgor ar gyffuriau penfeddwol cyfreithlon (yn cau 12 Medi 2014).

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar ymchwiliad i argaeledd gwasanaethau bariatrig ar 21 Mai 2014. Cyhoeddwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 9 Gorffennaf. Cynheliwyd ddadl ar adroddiad y Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 16 Gorffennaf 2014.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi galwad am dystiolaeth ar ei waith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 12 Medi 2014.

 

Daeth cyfnod tystiolaeth ysgrifenedig yr ymchwiliad dilynol i gyfraniad fferyllfeydd cymunedol i wasanaethau iechyd i ben ar 23 Mai 2014. Mae'r ymatebion ysgrifenedig wedi cael eu cyhoeddi. Bydd y sesiynau tystiolaeth lafar yn dilyn yn yr hydref.

 

Diweddarwyd: 5 Awst 2014

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8403

Ffacs: 029 2089 8021

E-bost: PwyllgorIGC@cymru.gov.uk

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Help