Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cylch gwaith

Gwelir trawsgrifiadau cyfarfodydd

 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2011. Ei gylch gwaith yw archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar faterion yn ymwneud â gwariant, gweinyddiaeth a pholisi sy’n cynnwys: iechyd corfforol, meddyliol a chyhoeddus pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

 

Twitter: Y wybodaeth ddiweddaraf gan y Cynulliad am Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

 

 

 

Ymchwiliadau cyfredol

 

Deddfwriaeth

 

 

 

Is-grwpiau’r pwyllgor

Gwaith a gyflawnwyd

 

Gellir dod o hyd i gyhoeddiadau’r pwyllgor drwy ddefnyddio’r linc a ganlyn:

 

 

 

 

Newyddion

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar waith Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar 21 Mawrth 2014. Disgwylir ymateb Llywodraeth Cymru o fewn 6 wythnos waith i ddyddiad cyhoeddi’r adroddiad.

 

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ar 18 Mawrth 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36. Mae’r Bil wedi bod trwy Gyfnod 4.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor alwadau am dystiolaeth lafar ar yr ymchwiliadau a ganlyn ar 14 Mawrth 2014:

 

Mae'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnal gweithgarwch grwpiau ffocws anffurfiol ar gyfer ei ymchwiliad i argaeledd gwasanaethau bariatrig yng Nghymru ar ddydd Mercher 12 Mawrth 2014. Bydd y grwpiau ffocws yn cynnwys cleifion, clinigwyr ac ymarferwyr sydd â phrofiad ym maes gwasanaethau bariatrig. Cynhelir y digwyddiad yng Nghwmbrân, Gwent; bydd unigolion yn mynychu drwy wahoddiad yn unig.

 

Derbyniwyd ymateb y Llywodraeth i’w lythyr ar ei ymchwiliad dilynol i leihau’r risg o strôc ar 20 Chwefror 2014.

 

Ymwelodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ag Abertawe ar ddydd Iau 13 Chwefror 2014 fel rhan o’i ymchwiliad i argaeledd gwasanaethau bariatrig. Cynhaliodd  sesiwn dystiolaeth lafar ffurfiol yn Adeilad Margam, Prifysgol Abertawe yn ystod y bore, ac ymwelodd â’r Sefydliad Cymreig ar gyfer Llawdriniaeth Metabolig a Gordewdra, Ysbyty Treforys yn ystod y prynhawn.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor alwadau am dystiolaeth lafar ar yr ymchwiliadau a ganlyn ar 10 Chwefror 2014:

 

Derbyniodd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i’w lythyr ar ofal heb ei drefnu: bod yn barod ar gyfer gaeaf 2013/14 ar 5 Chwefror 2014.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno ei flaenraglen waith gyfer Ionawr – Ebrill.

 

Diweddarwyd: 1 Ebrill 2014

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8403

Ffacs: 029 2089 8021

E-bost: PwyllgorIGC@cymru.gov.uk

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Help